Të drejtë pjesmarrjeje kanë personat që jetojnë në Zvicër e që kanë moshë mbi 18 vjeçare. Bonat e Coop-it do tu jepen vetëm personave të cilët pas një këshillimi falas, kanë arritur një kontratë mbi sigurimin shëndetësorë të ndërmjetësuar përmes enb-së. Ky këshillim falas nuk i obligon pjesmarrësit me lidhjen e një kontrate për sigurimet shëndetësore. Bonat e Coop-it jepen për person / për çdo kontratë. Pjesëmarrësit do të marrin bonat e Coop-it pasi të jenë pranuar definitivisht në sigurimin e ri shëndetësor. Për shembull 5 anënarë të një familjeje = bona të Coop-it në vlerë prej CHF 250.- Pjesëmarrësit do të kontaktohen me telefon për të caktuar një termin të këshillimit.